Concurs Jagermeister

25 aug. Concurs Jagermeister

Regulament Concurs Jagermeister

Perioada campaniei: 24.08.2020 – 29.08.2020

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Concursul Jagermeister este organizat de de B.D.G Import SRL, iar toate obligatiile de natura fiscala sau de orice alta natura intra in sarcinile acestuia, cu sediul in Bucuresti, sector 2, strada Traian, nr 184-186, etaj 5, cont nr. RO07CITI0000000799020009 deschis la CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN, sucursala Romania, Nr.Ord.Registrul Comertului: J40/6087/2003, cui 15413099, atribut fiscal: RO, reprezentata legal de Petru Berciu, in calitate de Administrator, denumit in continuare Organizator/Operator, prin intermediul

PROPAGANDA CREATIVE SERVICES SRL, cu sediul in Bucureşti, str. Caimatei, nr 10, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2617/2010, Cod Unic de Inregistare 26640798, Cod de Inregistrare Fiscala RO26640798, cont IBAN:  RO31 BACX 0000 0013 0972 8000 deschis la UNICREDIT BANK Suc. Rosetti, reprezentata legal prin Dl. Administrator Nicolae Adrian TULUCA, denumit in continuareProcesator/Imputernicit

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania se va derula conform regulilor din prezentul regulament, pe care participantii la aceasta Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare “Regulament Oficial”).

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţa, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Concursul se va desfasura la nivel national, pe durata a 5 zile, in perioada 24.08.2020, ora 12:00 – 29.08.2020, ora 12:00 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”), pe pagina Jagermeister Romania (https://www.instagram.com/jagermeister_ro/) din cadrul portalului Instagram.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 de ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual “Participant” si colectiv “Participanti”).

Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, asociatiile, fundatiile, organizatiile non-profit sau orice alte forme de organizare similare, precum si angajatii Organizatorului, ai Imputernicitului ori ai altor parti implicate.

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a putea participa la Campanie Participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

Sa fie urmaritori ai paginii @jagermeister_ro si sa raspunda printr-un comentariu la postul dedicat concursului, conform cerintelor din textul postarii, in perioada 24.08.2020, ora 12:00 – 29.08.2020, ora 12:00;

Raspunsurile trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

 1. a) Nu incalca, in niciun fel, legile si reglementarile legale aplicabile;
 2. b) Nu reprezinta o incalcare a drepturilor de autor sau dreptul la protectia datelor cu caracter personal apartinand unei terte personae
 3. c) Nu contin mentiuni ilegale, imorale sau antisociale
 4. d) Nu contin si nu fac referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic ;
 5. e) Nu contin amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu lezeaza intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane ;
 6. f) Fac referire strict la prezentul Concurs;
 7. g) Nu incalca de niciun fel prevederile prezentului Regulament oficial.
 8. h) Nu vor fi considerate valide inscrierile în care nu s-au bifat toate cerinţele de mai sus.

 

La sfarsitul celor 5 zile de concurs, din lista ce cuprinde toti participantii care s-au inscris in mod valabil si indeplinesc toate conditiile de participare, se vor desemna 10 castigatori ai premiilor promotionale descrise in Sectiunea 6, in urma unei trageri la sorti prin random.org, in care datele lor vor fi anonimizate.

Tragerea la sorti a castigatorului se organizeaza la sfarsitul promotiei si presupune selectarea aleatorie a primului (1) participant din totalul userilor care au trecut de faza de jurizare pana la data efecutarii extragerii.

Desemnarea castigatorului se face la sfarsitul promotiei. Tragerea la sorti va fi organizata in data de 01.09.2020 dupa ora 12:00;

 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1 In cadrul acestui concurs se vor acorda 30 premii constand in:

DENUMIRE PREMII NUMAR PREMII VALOARE RON (tva inclus)
Casti Audio On-Ear Mic Skullcandy Riff, bluetooth 30 5,699.7
Total                                                                               x 30 premii: 5,699.7 RON

 

6.2 Valoarea comerciala totala a premiilor acordate in cadrul acestei campanii este de 5,609.7 RON, inclusiv TVA. Organizatorul suporta taxele de transport pana la domiciliul castigatorului

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

Participantul desemnat Castigator va primi un mesaj direct pe portalul Instagram de la un reprezentant al Organizatorului/Imputernicitului intr-un termen de maxim 1 zi de la data desemnarii ca si castigator prin care li se vor cere datele de contact necesare pentru revendicarea premiului, cu aceasta ocazie fiind confirmata varsta participantului, prin declararea pe propria raspundere a datei de nastere, identitatea (nume si prenume) si detaliile premierii (numar de telefon de contact, adresa de livrare etc.).

Castigatorul, o data ales si contactat, are obligatia de trimite, in decurs de maxim 24 de ore, printr-un mesaj direct pe pagina Jagermeister Romania (https://www.instagram.com/jagermeister_ro/)) datele cerute mai sus, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii si atribuirii premiului.

Netrimiterea mesajului de raspuns in termenul mentionat mai sus, neconfirmarea participarii la Concurs, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale, duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la desemnarea unui alt castigator. In masura in care castigatorii desemnati indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci respectivii castigatori vor fi validati si vor fi confirmati ca si castigatori de catre Organizator.

Un participant poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii. Daca se constata ca un participant declarat anterior castigator este indreptatit sa intre din nou in posesia unui premiu, ramane valabil doar primul premiu castigat. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se mai acorda si nici nu se reporteaza. Conditiile de mai sus sunt obligatorii si trebuie respectate simultan.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate. De asemenea, nu pot transmite premiul unei alte persoane, indiferent de motiv.

SECTIUNEA 8. RASPUNDERE

Organizatorul nu isi asuma rapunderea pentru comentariile/afirmatiile inscrise de participanti care contin injurii, expresii si/sau afirmatii jignitoare, discriminatorii, contrare bunelor moravuri si /sau ordinii publice, cu tenta obscena, sau care sunt susceptibile de a fi preluate din alte surse.

De asemenea, daca Organizatorul sau reprezentantii Imputernicitului vor lua cunostinta (in orice mod) de orice frauda, inselaciune sau actiuni similare, referitoare la Concurs sau nu, sau de orice actiune si/sau act de omisiune care ar putea avea (in opinia Organizatorului, care va fi finala) un efect advers asupra concursului, Organizatorului, imaginii si integritatatii si/sau securitatii acestuia, Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice astfel de inscrieri si sa le elimine din Concurs.

Astfel, participantii inscrisi in Concurs sunt singurii raspunzatori atat in fata Organizatorului, cat si in fata oricarui tert ori autoritati, pentru imaginile sau afirmatiile folosite pe https://www.instagram.com/jagermeister_ro/  in acest Concurs, si vor raspunde in mod direct pentru orice plangere, cerere, sanctiune, amenda si/sau prejudiciu suportate si/sau aplicate Organizatorului sau Imputernicitului, de catre vreun tert ori vreo autoritate.

Organizatorul se obliga sa asigure toate conditiile si suportul tehnic si logistic necesar pentru a se putea depista inscrierile in Concurs ce contin limbaj/imagini jignitoare, discriminatoare, necorespunzatoare uzantelor, bunelor moravuri, ordinii publice sau contrare prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, acesta este unic raspunzator de modul in care il utilizeaza/gestioneaza.

Organizatorul Campaniei va acorda premii castigatorilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada inscrierii in cadrul Campaniei. In cazul in care Organizatorul/Imputernicitul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Organizatorul/Imputernicitul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

In cazul in care Organizatorul/Imputernicitul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru si nu va lua in considerare tentativele de inscriere in Campanie transmise in urmatoarele conditii:

 1. a) daca acestea sunt transmise in afara Perioadei Campaniei, in alte zile decat cele specificate expres in Sectiunea 3 din prezentul Regulament Oficial;
 2. b) daca inscrierea a fost efectuata prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului Oficial.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice incercare de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat excluderea din Campanie a Participantului. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in mod nelegal, Organizatorul va putea solicita atragerea raspunderii persoanelor respective, pe baza dovezilor existente.

Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiul castigat in cadrul concursului vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Castigatorii concursului vor fi anuntati pe pagina de Instagram Jagermeister pana pe data de 03.09.2020, Ora 12:00.

SECTIUNEA 9. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin inscrierea in Concursul Jagermeister participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. a) Nume si prenume;
 2. b) Telefon;
 3. c) Data nasterii;
 4. d) Adresa livrare premiu;

Data nasterii este colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

 

 1. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

 • organizarii si desfasurarii Concursului;
 • desemnarii si validarii castigatorilor;
 • atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

 

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta, pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba organizatorului in contextul desfasurarii campaniei, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare. Prelucrarea datelor este necesara pentru derularea concursului, respectarea cerintelor legale si a celor din regulamentul concursului, cat si pentru expedierea premiilor. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea organizatorilor de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi serviciile.

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – PROPAGANDA CREATIVE SERVICES SRL, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Datele participantilor vor fi prelucrate atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputernicit in termen de 60 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la concursul Jagermeister.

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

 

 1. a) dreptul la informare– potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
 2. b) dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
 3. c) dreptul de interventie asupra datelor – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
 4. d) dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui terţ, sau sa fie dezvaluite unor terţi intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
 5. e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
 6. f) dreptul de a se adresa justitiei – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
 7. g) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa: Bucuresti, sector 2, strada Traian, nr 184-186, etaj 5 in atentia Departamentului Marketing sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail office@bdg.ro.

 

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare (si oricarui subimputernicit sau tert, care proceseaza date si pe care Operatorul l-a aprobat). La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Concurs, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Concurs, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora, nici de a modifica orarul de desfasurare ori Locatiile participante ca urmare a aparitiei unui eveniment de forta majora.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei.

SECTIUNEA 12. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: B.D.G Import SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, strada Traian, nr 184-186, etaj 5, in atentia „Departamentului Marketing”, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei tuturor castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideraţie nici o contestaţie.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 13. CLAUZE FINALE

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu aceasta Campanie, neimpuse de catre Organizator.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:

 1. a) erori in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact este raspunderea exclusiva a Participantilor. Ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii/livrarii (in conditii normale) a premiului sau alte situatii similare;
 2. b) imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
 3. c) intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de factori ce nu tin de organizatorii acestei campanii.
 4. d) reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament. Concursul nu e sponsorizat, sustinut sau administrat de, sau in asociatie cu Instagram si / sau Instagram.

Regulamentul Campaniei va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de Facebook Jagermeister Romania (https://www.facebook.com/jagermeisterromania), in sectiunea Notes si la cerere oricarui solicitant pe toata perioada concursului.

Participantii la acest concurs inteleg ca informatiile furnizate de catre ei in cadrul concursului sunt destinate Organizatorului si nu sunt adresate catre Instagram. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Imputernicitului, in conditiile prezentului Regulament. Concursul poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 211/2008.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda, intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, doar in caz de forta majora, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa aducerea la cunostinta publicului a modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

 

Centrul de preferințe pentru confidențialitate